Workforce management

Workforce management is erop gericht omstandigheden en voorwaarden te creëren waarin medewerkers zo goed mogelijk kunnen presteren. De Arbeidstijdenwet (ATW), de Arbowet en de CAO geven kaders om goede roosters te maken waardoor overbelasting en ziekte zoveel mogelijk wordt voorkomen. Een goed personeelsbeleid gaat veel verder. Motivatie van medewerkers om bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie speelt daarbij een grote rol. Ook het versterken van de inzetbaarheid van medewerkers vormt een belangrijk aspect van een toekomstgericht en duurzaam personeelsbeleid.

Personeel en organisatie

De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) geeft vaak richting aan het personeelsbeleid, maar leidinggevenden hebben een grotere invloed op de tevredenheid en ontwikkeling van medewerkers. Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt niet altijd tot een gestructureerde aanpak, zeker niet als het een meer technisch onderwerp betreft, zoals de strategische personeelsplanning, de inzet in ploegendienst of andere onregelmatige dienstroosters.

Duurzaam personeelsbeleid

De adviseurs van Syntro voelen zich thuis in hun specialisme dat is gericht op arbeidstijd, duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust of levensfasebewust personeelsbeleid. Wij scheppen kansen voor duurzame inzetbaarheid door diversiteit in roosters mogelijk te maken, al naar gelang voorkeuren en mogelijkheden van medewerkers. Vanzelfsprekend zoeken wij de oplossingen binnen vastgestelde bezettingseisen en andere bedrijfsvoeringsrandvoorwaarden.

In het kader van leeftijdsbewust beleid geven wij in het bijzonder aandacht aan de nachtdienst. Naarmate de leeftijd stijgt, krijgen veel medewerkers in toenemende mate last van ritmeverstoringen en extra herstelbehoefte bij nachtwerk. Met onze opdrachtgevers onderzoeken wij in welke mate nachtarbeid echt noodzakelijk is en wat de mogelijkheden zijn om nachtwerk te verschuiven naar dagdiensturen.

Op vergelijkbare wijze kijken wij naar werk/privé balans. Soms kunnen we in het werkproces wijzigingen aanbrengen waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor een goed levensfasebewust beleid.

Strategisch personeelsbeleid

Ook helpen wij organisaties toekomstbestendig te maken door ondersteuning bij het strategisch personeelsbeleid: hoe is de leeftijdsopbouw en competentieverdeling in de ploegen of afdelingen? Analyse leidt tot aanknopingspunten om tijdig de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting te optimaliseren en zo een goede strategische personeelsplanning te ontwikkelen.

Wij bieden een kritische blik op uw personeelsbeleid

Workforce management onder de loep nemen?

Op zoek naar mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid te promoten middels een gedegen workforce management? Of wil je jouw strategische personeelsbeleid op orde hebben om beter voorbereid te zijn op arbeidsmarkt van morgen? Neem dan contact met ons op.