Opleiding Planner

Syntro organiseert opleidingen en workshops op verschillende gebieden rondom arbeidstijdenmanagement en capaciteitsmanagement. Wij organiseren cursussen voor planners, zowel beginnend als ervaren, maar ook voor het management en OR leden. Wij bieden deze opleidingen en workshops branche- en bedrijfsspecifiek aan, zodat de theorie en praktijk altijd op elkaar aansluiten. Wij bieden bestaande programma’s aan, maar bieden ook maatwerk waar nodig.

Personeelsplanner

Het maken van een personele planning heeft een grote impact op verschillende niveaus van de organisatie. Een planner die een goede balans weet te vinden tussen efficiëntie, sociale aspecten en ergonomie van het rooster kan een positieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten. Als het gaat over efficiëntie in de roostering, kan een planner bijdragen aan het inkomen van de organisatie. Sociale aspecten meenemen in de roosters draagt bij aan de tevredenheid van de medewerker. Als het gaat over bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers zijn de ergonomische vuistregels een goed uitgangspunt om als planner aan vast te houden. De planner heeft dus een grote impact op uw organisatie. Onze opleiding helpt uw planner de bovengenoemde aspecten toe te passen in de praktijk, om op die manier bij te dragen aan uw organisatie. Wij bieden ondersteuning aan beginnende en ervaren planners.

Management

Wij bieden workshops aan voor (HR / bedrijfs-)managers die erop gericht zijn de strategische kant van de personele inzet te sturen. Dus op de lange termijn kijken wat er nodig is aan personele inzet om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierbij gaat het over de termijnontwikkelingen in kaart brengen van uw personele inzet, inzicht geven in de relatie tussen strategische organisaties keuzes en personele inzet.

Ondernemingsraad

Voor OR leden is het van belang om op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom arbeidstijden. Daarnaast is nodig om kennis te bezitten over het onderwerp. Dit komt de besluitvorming ten goede. Syntro heeft daarom een aantal modules die aansluiten bij de behoefte van de OR leden rondom het onderwerp arbeidstijden.

Overzicht van de modules

We onderscheiden de modules binnen deze opleiding in de volgende:

Rol van de personeelspanner

Een introductie tot het vak. Hierbij wordt de personele planning in het algemeen besproken, de rol van de personeelsplanner in de organisatie, het speelveld én de kennis en vaardigheden die een goede personeelsplanner nodig heeft. Daarnaast worden randvoorwaarden geschetst die nodig zijn voor het optimale functioneren van de planner.

CAO

In deze module zullen de collectieve afspraken binnen de sector worden toegelicht. Dit onderdeel zal per branche worden aangepast. Ook hier worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt om de theorie toe te lichten.

Roostervormgevingsproces

In dit onderdeel worden de verschillende aspecten van het roostervormgevingsproces beschreven. Dit zal op een gestructureerde manier worden uitgelegd, waardoor het makkelijk toepasbaar is in de praktijk.

Arbeidstijdenwet

In deze modulen worden de wettelijke kaders van arbeidstijd en rusttijd uitgelegd. Hierbij wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden de theorie uitgelegd.

Personele planning

In dit onderdeel gaat het over de juiste medewerkers, in de juiste aantallen, op de juiste tijd, op de juiste plek te krijgen zodat organisatiedoelen worden gehaald.

Roosterontwerp

Er zijn verschillende manieren om tot een rooster te komen. De roostermethodiek die het beste past bij uw organisatie hangt af van de situatie. In dit onderdeel zullen deze methodieken beschreven worden met voor- en nadelen en de situatie waarbij ze het beste passen.

Werktijden ergonomie en vitaliteit

Doordat het werken op onregelmatige tijden risico’s met zich mee brengt is het belangrijk om ergonomisch te planner. De vuistregels zullen worden uitgelegd aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde theorieën. Dit geeft de planner handvatten om rekening te houden met de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Capaciteitsplanning

Bij het maken van een capaciteitsplanning wordt de planningshorizon vergroot. Deze module richt zich op het maken van een lange termijn planning voor uw organisatie. Aan de hand van een casus zullen de stappen om tot een goede capaciteitsplanning te komen worden geoefend.

Roosterbeheer

Roosterbeheer richt zich op het afstemmen van diensten, personeel en tijd, kijkend naar randvoorwaarden en doelen. Deze onderdelen zijn continu in beweging, het is daarom van belang dat de planner hiervan op de hoogte is en goed op de veranderingen weet in te spelen.

Interesse in een opleiding voor planners

Heeft u interesse in het volgen van een volledige opleiding, of wilt u uw kennis over specifieke onderwerpen bijspijkeren in een van onze workshops? Neem dan contact met ons op.